Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 143
Bruksnummer: 615
Seksjonsnummer: 73
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 3358 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Fellesutgifter omfatter; kommunale avgifter, forsikring/bygning og garasje, fellesantenne m/Canal Digital programpakke og Internet, varmt vann, trappevask, vedlikehold fellesområder, adgang til grøntområde med utegrill og tennisbane og garasje. Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.
Forretningsfører
Svein Olaf Kristoffersen
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 103 m2/100 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
3
Parkering
Sammen med leiligheten følger egen garasje. Sameiet har gjesteparkering på egen eiendom etter egne bestemmelser for øvrig.
Eiendom
Tomteareal er 14 365 m2 festet tomt.
Byggeår
1974
Innhold
Bad, gang, kjøkken, stue, wc, 3 soverom
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Hentet fra tilstandsrapport: Fundamentering: Antatt fundamentert på drenert og stabil grunn. Etasjeskiller: Etasjeskiller i betong Yttervegger: Oppført i bærende betongkonstruksjoner. Teglforblendet. Bindingsverkvegger med utvendig malt panel på balkongene. Vinduer: Eldre midthengslet vindu på kjøkkenet. Isolerglass i trerammer med sidehengsling og vippefunksjon. Ukjent produksjonsår. Ytterdør: Brannklassifisert (B 30) inngangsdør med kikkehull. Døren er fra 1975 og er produsert av Svensk Dørrteknikk AB. Balkongdør fra 2008 med glassfelt Innvendige dører: Originale glatte dører med terskler. Plastkarmer. Taktekking: Sveiset banebelegg. Balkong: Balkong i betong med rekkverk i trekonstruksjon. Høyde på rekkverk er ca. 96 cm. Balkongen er på ca. 8,5 kvm.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest for boligblokk datert 02.06.1978. Det er samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens utnyttelse av eiendommen.
Oppvarming
Stråleovn på badet. Elektriske panelovner.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig jf. reguleringsplan S -1789. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 094 770 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 941 172
Andel felles formue
Kr 13 253 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Leiligheten omsettes fritt og det er ingen forkjøpsrett. Det er styregodkjenning i sameie.
Heftelser

Seksjonering
SNR: 73 Formål: Bolig Sameiebrøk: 167 / 10006
Tinglyst dato 05.12.1974

Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 06.09.1973

Erklæring/avtale
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 16.01.1974

Best om garasje/parkering
Bestemmelse om adkomstrett Med flere bestemmelser GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 10.03.1974

Skjønn
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 20.08.1978

Best om garasje/parkering
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 29.05.1979

Sammenslått med denne matrikkelenhet:
GNR. 143 BNR. 590 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 21.06.1973

Festekontrakt
Vilkår
Tinglyst dato 24.01.1977

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Dette er et fullmaktsalg og selger har ikke bebodd leiligheten. Det er styregodkjenning i sameiet. Dyrehold: Ingen restriksjoner. Kommentar til årsregnskapet 2018: Driften av N. Hellerud Boligstiftelse i 2018 viser er overskudd på kr. 185.581,-. Dette er ca. kr. 50.000 lavere enn budsjettert på grunn av kostbare reparasjoner på traktor og uteredskap samt den stadig varierende strømkostnaden. For mer informasjon vedrørende økonomien i sameiet, se årsberetningen lenger bak i prospektet. Følgende pkt. har fått tilstandsgrad 2 av takstmann: - Vinduer - grunnet alder - Ytterdør - grunnet alder - Innvendige dører - grunnet alder - Gulv - grunnet alder - Vegger - grunnet alder - Bad - grunnet alder Det presiseres at det ikke er oppdaget skader og alt fungerer som det skal.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 09.05.2019 av takstmann Erik Øyum

Takstmanns konklusjon:
Takstmanns konklusjon: Leiligheten har en standard med parkett, malte flater og fliser. Bygningen er fra 1974 og skal derfor svare til de krav som gjaldt da byggesøknad ble innvilget. Leiligheten fremstår som velholdt, men med eldre løsninger og behov for oppgraderinger. Se forøvrig mer utfyllende punkter om tilstand lenger bak i rapporten. Det er ikke gjort kjent for takstmannen om det planlegges større utbedringer av bygningsmassen utover det som fremkommer i rapporten. Det anbefales kjøpere å gjøre egne undersøkelser (undersøkelsesplikt) før kjøpet. Det foreligger ikke informasjon om eventuelle radonmålinger.
Boligselgerforsikring
Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand fra fagkyndig. Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Nabolagsprofil - Tilstandsrapport 10.05.1029 - Selgers egenerklæring 18.06.2019 - Energiattest - Årsberetning med vedtekter og husordensregler - Seksjoneringsbegjæring 1974 - Festekontrakt 1977 - Skjønn 1978 - Bestemmelse om garasje 1974 - Bestemmelse om garasjerekke 1979 - Ferdigattest for nybygg - boligblokk 1978 - Ferdigattest for garasjerekke 1981 - Ferdigattest for fasadeendring 1999 - Byggegodkjente tegninger 1973 - Arealbekreftelse - Reguleringskart - Reguleringsplan S-1879 - Plantegning
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Don Tuan Tran Avdelingsleder / Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Bredbåndstilknything
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
  • Parkett
Adgang til utleie
Utleie av seksjon kan være begrenset jfr. sameiets vedtekter/styregodkjenning. For mer detaljert informasjon se § 4 i vedtektene.
Radon
Alle boliger/leiligheter som leies ut og som ligger i 3. etasje eller lavere, er pålagt radonmåling. Eier har ikke gjennomført målingen av boligen. Se http://www.nrpa.no for info. Radonmåling må gjennomføres over en periode på minst 2 måneder i tidsrommet 15.10. - 15.04 hvert år. Kjøper overtar ansvaret/risikoen av for høyt radonnivå (tiltaksgrense er p.t 100 Bq) fra overtakelsen, samt for ev. utbedringstiltak som må igangsettes. Kjøper er gjort kjent med at for høye verdier kan være oppsigelsesgrunn for leietaker.

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.