Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 96
Bruksnummer: 59
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Borettslag-navn: Ravnkollen BorettslagBorettslag-orgnummer: 951133914
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 6474 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Felleskostnader 6.326,- Trappevask 148,- Totale felleskostnader etter kjente fremtidige endringer, kr. 6.685 Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet/borettslaget til enhver tid har inngått. Trappevask: Trappevask utføres av renholdere fra Romsås Vaktmestersentral. Trappevasken dekkes av felleskostnadene.
Borettslagets fellesgjeld
kr 295 011 910 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 21.05.2019
kr 496 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 30.04.2019

Lånebetingelser: Borettslaget har 3 lån: * HANBAN-93727003086 Restsaldo: 8.002.576,- Restløptid: 25 år 4 md. Flytende rente pr. 22.05.19: 2,60% * HUS601-11428456 5 Restsaldo: 4.574.793,- Restløpetid: 4 år 10 md. Fast rente: 3,80% * NORDEA-907508 Restsaldo: 282.434.541,- Restløpetid: 31 år Fast rente: 5,72%
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Sikringsordning
Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 – tolv– måneder regnet fra oppsigelsesdato.
Forretningsfører
OBOS BBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 99 m2/87 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal».
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
1
Parkering
Garasjeplass i felles garasjeanlegg medfølger leiligheten, ellers gateparkering etter stedets gjeldende bestemmelser. Det er godt med gjesteparkering på området. Beboere som har elbiler og vil lade sin bil på boligens plass i p-hus, skal inngå avtale med styret om installasjon av eget strømuttak og betaling for strøm og installasjon.
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 70 844,5 m2 eiet tomt.
Byggeår
1971
Adkomst
Se kartskisse. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig ved fellesvisning. Vi følger deg hele veien til ditt nye hjem!
Byggemåte
Boligblokk på 4 etasjer med bærende konstruksjon i mur og betong. Skillende dekker i armert betong. Fasader forblendet med teglstein og utfyllende bindingsverk med stående malt/beiset panel på balkonger. Flatt yttertak antatt tekket med papp/membran. Tak er kun visuelt befart fra bakkeplan. Grunnmur i betong antatt fundamentert til faste eller komprimerte masser. Vinduer med malte trerammer og 2-lags isolerglass med produksjonsår 2009. Adkomst til leiligheten via felles oppgang med malte vegg/-takflater og betongtrapp med terrasso i trinn og repsoer. Byggemåte er opplyst av takstmann.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest for oppføring av nybygg boligblokk datert 05.03.1976. Det foreligger også ferdigattest for fasaderehabilitering datert 12.07.2010. Disse er vedlagt i salgsoppgaven. Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens bruk, da det som tidligere var "kott" har blitt en forstørret del av stuen.
Oppvarming
Boligen er oppvarmet med varmekabler på baderom og i entré ellers panelovner, ihht. takstmann.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig med tilhørende anlegg. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 009 221 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 633 195,6
Andel felles formue
Kr 11 858 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Kontakt boligbyggelaget eller megler for mer info. Kjøpers erverv er betinget av at forkjøpsrett ikke blir benyttet.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Borettslaget består av 661 andelsleiligheter. Rehabiliteringer og vedlikehold i borettslaget: 2017 -2018 - Lekeplasser. - Hovedtavler og sikringsskap. - Elbilplasser. - Varmekabler. 2015 - 2016 P-hus. Uteområder. - Omtekking av p-hustak P22. - Omlegging av fall inngangsparti RKB 72 - Bytta porter og dører P23 og P22 - Asfaltering og utbedring av varmekabler RKB 60. - Maling utemøbler. - Skifte dører på bodhus. - Bytta inngangsparti RKB 28. 2014 - 2015 Heiser, p-hus, uteområder - Heiser RKB48, 50 og 59. - Utbedring av gulv og avløp i P21. - Malt alle benker og andre uteområder. - Kum og støttemur utenfor barnehagen. - Lys på stolper tun1 og P23. - Nye lekeapparater. 2013 - 2014 Heisutskifting, uteområde, div. maling. - Heiser RKB 29 og 45. Utbedring av gulv og avløp i P22. - Låssystem i alle P-hus. Fartsdumper - Grøfting og drenering utenfor RKB 79. - Maling av boddører og utemøbler. - Oppmaling av RKB 36. Reparasjonsgarasje og vaskeplass for biler: Reparasjonsgarasjen ved P23 kan leies ved henvendelse til borettslagets kontor. Bil-vaskeplassen ved P21 er til fri benyttelse for alle beboere i borettslaget. Dyrehold er tillatt. Nye andelseiere skal sende melding til styret hvis kjæledyr inngår i husstanden. Hundeeiere forventes å delta i årlig plukke-opp-etter-hunden-dugnad. Grendehuset RKB 36: Beboere kan leie borettslagets grendehus i Ravnkollbakken 36 til festligheter og andre arrangementer. Lokalet har serveringsutstyr til om lag 35 personer og opplegg for avspilling av musikk fra medbragt telefon og lignende. Bestilling av lokalet skjer kun ved personlig henvendelse til borettslagets kontor og leien må betales ved bestilling. Borettslaget har gjennom Romsås Vaktmestersentral avtale med Get om levering av TV-signaler og bredbånd (internett). En enkel TV- og bredbåndspakke inngår i felleskostnadene, med den enkelte beboer kan tegne eget abonnement for utvidelse av tjenestepakken. Digitalboks (Get-boks) må den enkelte bestille selv hos Get. Merknad om sikringsskap og hovedfordelere for strøm: Borettslaget har skiftet ut alle sikringsskap og hovedfordelere i 2017. Standard skap til leilighetene er utstyrt med klargjort plass til montering av ekstra strømkurs dersom en ny andelseier ønsker dette (installasjonen bekostes av andelseier). Eier opplyser om støy fra naboen ovenfor - det har vært utført målinger via borettslaget. Ingen funn tilsier dårlig isolering. Takstmann har vurdert baderommets overflater på innvendige gulv og vegger, sænitærinnstallasjoner samt luftbehandling til tilstandsgrad 2. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på utførte arbeider. Takstmannen har ikke kjennskap til oppbygningen av baderommet. Det er ikke utført funksjontesting av ventilasjon, men den antas og fungere tilfredsstillende. Vedr. innvendige gulv: Overflater med normal bruksslitasje. Det var ingen synlig membran i sluk eller oppbrett ved terskel. Baderom er av antatt eldre dato med nyere overflater. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførte arbeider. Det er målt fall på gulv ved terskel til topp slukrist på 20 mm med en avstand på 263 cm. Fall i fra hjørner i dusjsone til topp slukrist på 10 mm. Tilstandsgrad settes grunnet manglende dokumentasjon og alder. Vedr. innvendige vegger: Det er foretatt ett fuktsøk med protimeter surveymaster på utsatte områder med normale verdier. Overflater med normal bruksslitasje. Tilstandsgrad settes grunnet manglende dokumentasjon og alder. Vedr. sanitærinnstallasjoner: Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for røranlegg er oppbrukt. Takstmannen er ikke autorisert på VVS-anlegg og kommentarer vedrørende dette punktet i rapporten er basert på generell kunnskap. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en VVS-kyndig fagmann.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 06.06.2019 av takstmann Håkon Hosle

Takstmanns konklusjon:
Takstmannens konklusjon: Oppdraget gikk ut på å avholde en tilstandsanalyse av en 4-roms andelsleilighet i Ravnkollbakken 34. Leiligheten fremstår med normal bruksslitasje på innvendig bygningsmasse. Det må alltid påregnes noe overflateoppussing ved kjøp av en brukt bolig. Innvendige overflater er belagt med malte slette flater og laminat, flis på gulv. Kjøkkeninnredning med slette laminerte skapfronter, laminat benkeplate. Flislagt baderom med gulvvarme. Boligen disponerer to boder hvorav en i kjeller og en utebod på fremsiden av blokken. Samt en parkeringsplass i garasje merket med nr. 110. Det er ellers godt med gjesteparkering på borettslagets område. Eier opplyser at: - Malt opp vegger på alle soverom i 2015. - Malt opp en vegg på kjøkken i 2018. - Det er nye kjøkkenskap/skuffer samt noe fliser som vil følge ved salg. Vedlikehold o.l. - Noe skjolder i vegg på lite soverom. - Overskap på kjøkken har dørpumper for og holde dørene åpne. To av disse er defekte og må påregnes utskiftet. - Opplyst i tidligere egenerklæring at det ble utført arbeid på bad/våtrom i 2007 av tidligere eier. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførte arbeider. - Økning av felleskostnadene: Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 3 % fra 01.07.2019. For ytterligere informasjon se konstruksjonsbeskrivelser og eiers egenerklæring.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Arsalan Syed Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Turterreng
  • Barnevennlig
  • Bredbåndstilknything
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
  • Rolig
  • Sentralt
Adgang til utleie
Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset adgang til å leie ut leiligheter i borettslag jfr. lov om borettslag §§ 5-5 og 5-6.
Radon
Svar fra styret i borettslaget vedrørende dette spørsmål i e-post til meg av 31.05.2019: "Radonmåling foretatt for mange år siden. Forstått det slik at resultatet den gang viste akseptable verdier. I fasaderehabiliteringen ble det montert "svanehalser" som ventilerer grunnen og eventuell radon". For ytterligere informasjon vedrørende borettslagets rehabiliteringshistorikk se årsberetning eller kontakt styret

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.