Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 234
Bruksnummer: 130
Seksjonsnummer: 100
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 5347 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Driftsutgifter, Kabel-TV, Internett, fjernvarme, forsikring, vaktmester, renhold og kommunale avgifter Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.
Forretningsfører
Boligbyggelaget USBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 111 m2/110 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal».
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
20 av 20
Parkering
Det medfølger tinglyst bruksrett til 1 parkering på oppmerket plass i lukket garasjekjeller. Det er mulig å kjøpte flere parkeringsplasser samt etablere lading til EL-bil.
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 1 967 m2 eiet tomt.
Byggeår
2014
Standard
Nyere bolig fra 2014 med normal bruksslitasje. Det medfølger rett til garasjeplass og bod i kjeller. Boligens areal er oppmålt til 111 m2 BRA og består av entre/gang, stue/kjøkken, 3 soverom og 2 bad. Flere utganger til i alt 3 balkonger, hvorav 1 hjørnebalkong med areal ca. 18 m2. Takstobjektet har en god intern beliggenhet i sameiet og er plassert i byggets øverste etasje. Sameiet består av totalt 157 seksjoner hvorav 6 næringseksjoner og resten boligseksjoner. Takstobjektet holder gjennomgående god moderne standard fra 2014. - Normal bruksslitasje samt enkelte marginale riper/hakk i parkettgulv. - Ingen vesentlige feil/mangler observert på befaringstidspunktet. - Ingen andre undersøkelser anbefales/synes påkrevd.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Stål/betongkonstruksjon utvendig forblendet med fasadeplater. Antatt søylefundamentert med betongsøyler til fjell/fast grunn Grunnmur i støpt betongkonstruksjon Drenering fra oppføringstidspunktet. Flatt tak i antatt betongkonstruksjon. Taket er ikke besiktiget. Antatt tekket med PVC folie og membran. Mekanisk festet. Takrenner, nedløpsrør, takbordbeslag og pipehatter i malt metall. Etasjeskillere i prefabrikerte betongelementer/plasstøpte betongdekker.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 14.10.2014. Følgende ble anmerket for at ferdigattest skulle kunne utstedes: Sluttrapport for avfallshåndtering må sendes Plan- og bygningsetaten for behandling. Ferdigattest kan ikke gis før sluttrapport for avfallshåndtering er behandlet.
Oppvarming
- Oppvarming me d elektrisk gulvvarme på bad samt fjernvarme/radiatorer.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig, næring og allmennyttig formål. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 894 012 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 6 818 443,2
Ligningsverdien er oppgitt av Skatteetaten
Andel felles formue
Kr 28 555 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett
Heftelser

Seksjonering
SNR: 100 Formål: Bolig Sameiebrøk: 112 / 10683
Tinglyst dato 09.11.2014

Bestemmelse om parkering
Bestemmelse om adkomstrett Bruksrett til en parkeringsplass Bruksretten kan kun overdras dersom dette skjer til den somtil enhver tid er eier av en annen angitt boligseskjon ignr. 234 bnr. 130
Tinglyst dato 11.12.2014

Reseksjonering
Resek
Tinglyst dato 20.01.2016

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Sameiet består av totalt 157 seksjoner hvorav 6 næringseksjoner og resten boligseksjoner. Sameiet trekker i sin årsberetning for 2019 frem følgende: På generelt grunnlag er økonomien i sameiet god, men på kort sikt påvirkes egenkapitalen av fordringer som sameiet har til andre deltakere på B13-feltet. Styret har gjennom året fulgt opp økonomien i sameiet gjennom løpende kostnadsvurderinger og behandling/oppfølging av avtaler. Høsten 2018 ble det gjennomført et omfattende arbeid med gjennomgang av avtaler og økonomi som resulterte i en reduksjon av fellesutgifter for 2019. Det ble også gjennomført et ekstraordinært årsmøte høsten 2018, hvor nye vedtekter tilpasset den nye eierseksjonsloven ble vedtatt. På møtet ble det også vedtatt regler knyttet til styrets sammensetning, styrets fullmakt til å hente inn nødvendig ekstern bistand og krav til innmelding av nye leietakere minst 7 dager før leieforholdet starter. De fleste store sakene som styret har arbeidet med er å betrakte som ekstraordinære og styrets mål har vært, med den informasjonen som vi har fremskaffet og har hatt tilgjengelig, å forsøke å rydde opp disse forholdene så raskt som mulig og slik at sameiet kan komme i ordinær drift. Samtidig har det vært viktig å unngå at sameiet mister muligheten til å reklamere på kritikkverdige forhold før fristene utløper. Styret jobber p.t. blant annet med saker knyttet til følgende forhold: - Styret har avdekket at sameiet er overfakturert både for renovasjon, vann og avløp og fjernvarme. I tillegg er det avdekke at fordelingene på B13 feltet har vært manglende og at kostnadene ikke har blitt fordelt som følge av reelt forbruk. - Styret har det siste året arbeidet med å kartlegge og dokumentere tilstand på bad i sameiet da systemfeil kan medføre belastning på infrastrukturen i fremtiden. Det er oversendt dokumentasjon til utbygger og avholdt møter hvor saken er blitt tatt opp uten at dette har medført noe fremdrift. Som følge av at utbygger ikke anerkjenner dokumentasjonen som styret, og som de selv har hentet inn, har sameiet hentet inn Sintef for å vurdere og dokumentere feil og mangler, samt dokumentasjonen som foreligger i saken. På årsmøtet 2019 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å følge opp saken videre på vegne av alle seksjonseiere med bistand fra ekstern advokat. Sameiet har rettshjelpforsikring. Det oppfordres til å lese og sette seg inn i siste årsberetning fra styret som ligger vedlagt i prospektet. Ta kontakt med megler ved spørsmål.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 14.05.2019 av takstmann Cato Kielland.
Takstmanns konklusjon: Alle arealer unntatt teknisk kott er definert som primære rom. Boligen er oppmålt og rommene benevnt utfra dagens bruk. Dagens bruk er nødvendigvis ikke i samsvar med byggeforskriftenes krav til rom for varig opphold. Bruksarealet er oppgitt i henhold til takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger-2008 uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter ovennevnte retningslinjer. Besiktigelsen ble foretatt med de begrensninger som følger av at boligen var møblert og i bruk. Møbler, innredninger, løsøre o.l. er ikke blitt flyttet på.
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, men fylt ut egenerklæringsskjema som kjøper må sørge for å sette seg inn i før budgivning.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Boligopplysninger fra forretningsfører - Energiattest - Tilstandsrapport - Egenerklæring - Vedtekter - Fotokart over eiendommen - Godkjente regnskap og årsberetning 2018 - Protokoll ordinært årsmøte 2019 - Godkjente regnskap og årsberetning 2017 - Protokoll ordinær generalforsamling 2018 - Husordensregler - Plantegning - Reguleringsplan s-4356 - Seksjonering - Reseksjonering
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Lars Knudsen Pedersen Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Lars Knudsen Pedersen Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Garasje / P-plass
 • Heis
 • Ingen gjenboere
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Vaktmester - / Vektertjeneste
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknything
 • Kabel - TV
 • Moderne
 • Offentlig vann / kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
 • Bademulighet
Adgang til utleie
Utleie av seksjon er tillatt. Styret må varsles minst 7 dager før leieforholdet starter.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.