Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 215
Bruksnummer: 267
Seksjonsnummer: 2
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 4530 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Kommunale avgifter, Internett, felles forsikringer, forretningsførsel, betjening av renter og avdrag på andel fellesgjeld og vedlikehold. Totale felleskostnader pr. 01.01.2019 kr 4.530,– pr. md. Herav: Felleskostnader kr 2.663,- Lån kr 988,- Dugnadstillegg kr 50,- Internett kr 179,- Tillegg baderom kr 650,-
Borettslagets fellesgjeld
kr 644 243 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 13.03.2019
kr 28 021 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 12.03.2019

Lånebetingelser: Sameiet har tre lån: Lånenummer: 12132446022, DNB BANK ASA Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per 13.03.2019: 3.9% pa. Antall terminer til innfrielse: 10 Saldo per 13.03.2019: 204 738 Andel av saldo: 8.905,- Første termin/første avdrag: 30.06.2016 ( siste termin 30.06.2021 ) Lånenummer: 12132446049, DNB BANK ASA Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per 13.03.2019: 3.9% pa. Antall terminer til innfrielse: 10 Saldo per 13.03.2019: 79 387 Andel av saldo: 3.453,- Første termin/første avdrag: 30.06.2016 ( siste termin 30.06.2021 ) Lånenummer: 12132446030, DNB BANK ASA Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per 13.03.2019: 3.9% pa. Antall terminer til innfrielse: 10 Saldo per 13.03.2019: 360 119 Andel av saldo: 15.663,- Første termin/første avdrag: 30.06.2016 ( siste termin 30.06.2021 ) Total restgjeld på lånene er på kr 644.243,-
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Forretningsfører
Boligbyggelaget USBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 85 m2/85 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
1
Parkering
Det er beboerparkering i området. Øvrig parkering etter gjeldende bestemmelser.
Eiendom
Tomteareal er 872 m2 eiet tomt.
Byggeår
1935
Innhold
Entré, bad, tre soverom, stue og kjøkken.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Bygget er oppført i mur, fundamentert til eksisterende byggegrunn. Grunnmur i betongkonstruksjon. Antatt drenering fra byggeår. Mur/betongkonstruksjon utvendig pusset/malt. Saltak i antatt trekonstruksjon med undertak av rupanel. Kun besiktiget fra bakkeplan. Taktekking med korrugerte takplater. Taktekking er ikke besiktiget. Etasjeskiller i plass-støpte betongdekker. Nordan trevinduer med 2-lags isolerglassvinduer og luftespalter fra 2000 mot bakgård. Trevinduer med 2-lags isolerglass fra 1992 mot gate. Innvendige tredører slette og malte. Nyere entrédør med brannklassifisering B30 og lydisolering dB 35. Det er montert kikkehull. Informasjon ihht takstmann.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger uattestert ekspedisjonsdokument for våningshus datert 09.04.1934 Det foreligger ferdigattest for bruksendring datert 31.08.2012 Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder bl.a. at det er satt opp lettvegg i stuen for å lage et ekstra soverom. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette/ulovligheten, kfr. oppdragsansvarlig.
Oppvarming
Oppvarming med elektrisk gulvvarme på bad. I tillegg sentralfyr/radiatorer tilkoblet fjernvarme
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Eiendommen er oppført på Gul liste som kommunalt listeført - Ole Vigs gate 21 B er ikke formelt fredet eller vernet, men listeført som bevaringsverdige. Listeføringen er ikke i seg selv råderettsinnskrenkende, og er derfor ikke å regne som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er kulturminnets verneverdi som kan påvirke saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven, ikke oppføringen i Gul liste. Saksnummer 201803151: Avslag på oppføring av balkonger i Ole Vigs gate 17, megler har ikke undersøkt ytterligere i prosessen. Saksnummer 201516717: Rehabilitering og nybygg - forretning/bolig. Bygging av kjøpesenter med leiligheter i øvre etasjer. Det er muntlig fortalt fra tiltakshaver at prosjektet vil være ferdigstilt rundt årsskiftet 2020 / 2021. Det må derfor påregnes byggeaktivitet i området.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 589 999 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 5 299 998
Andel felles formue
Kr 14 204 pr 13.03.2019
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett. Erverver av seksjon eller leietaker av bruksenhet må godkjennes av styret. Godkjenning kan bare nektes når det er saklig grunn til det.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 22.03.2019 av takstmann Cato Kielland

Takstmanns konklusjon:
4-roms gjennomgående (nord-syd) selveierleilighet med stille/rolig beliggenhet i lite trafikkert gate på Majorstuen. Tradisjonell bygård oppført i 1935 med 31 leiligheter (boligseksjoner) fordelt på 2 oppganger. Takstobjektet ligger i 1 etasje og holder en gjennomgående god, moderne standard. Boligen er nylig delvis ombygget med nytt soverom (soverom # 3) i tidligere del av stue mot Ole Vigs gate. Boligen er oppmålt av undertegnede til 85 m2 BRA og består av entre/gang, bad, kjøkken, spisestue/stue og 3 soverom. Største takhøyde i boligen er målt til 2,60 m. - Noe knirk i tregulv (kjøkken, entre/gang og soveorm 1). - Sprekker/skader i enkelte fliser på bad. Det ble på befaringstidspunktet ikke observert vesentlige feil eller mangler. Ingen ytterligere undersøkelser synes å være nødvendig/påkrevd.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Selgers kommentar til egenerklæringen: 1 Det er sprekker i noen fliser på badet. 1.1 Bad pusset opp i 2001. 9.2 El-anlegget er ikke gjort noe med i perioden jeg har bodd her. 9.3 Det er satt opp lettvegg i stuen for å lage ekstra soverom. 9.4 Dette har jeg ikke informasjon om 17 Årsmiddel** Bq/m3 HOVEDSOVEROM: 170 STUA: 96 SOVEROM 2: 109 Tiltak: God lufting og ventilasjon i leiligheten for å holde normal tilstand.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Nabolagsprofil Selgers egenerklæring datert 27.03.2019 Tilstandsrapport datert 27.03.2019 Energiattest Årsregnskap for 2017 Vedtekter Husordensregler Byggegodkjente tegninger datert 03.04.1934 Ferdigattest for bruksendring datert 31.08.2012 Ekspedisjonsdokument for våningshus datert 09.04.1934 Ferdigattest for endring/reparasjon av bygningstekniske installasjoner Reguleringskart Reguleringsplan Reseksjonering endring formål 04.01.2013 Seksjonering m.m 13.11.1974
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Anders Glasø Avdelingsleder / Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Fasiliteter
  • Bredbåndstilknything
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
  • Parkett
  • Sentralt
Adgang til utleie
Utleie av seksjon skal meddeles styret. Det skal oppgis seksjonsnummer, navn på leietaker og hvilken periode det leies ut for. Eier er ansvarlig for at den han/hun leier ut til, følger husordensreglene.
Radon
Det er avdekket behov for radontiltak i en leilighet. Styret arbeider med en løsning på dette. Selger har gitt følgende kommentar i egenerklæringsskjema til forholdet: Årsmiddel** Bq/m3 HOVEDSOVEROM: 170 STUA: 96 SOVEROM 2: 109 Tiltak: God lufting og ventilasjon i leiligheten for å holde normal tilstand.
Annen informasjon
Leiligheten er en del av Rosenborggaten 17 Sameie. Et sameie bestående av 31 seksjoner. Årsresultat for 2017 viste et overskudd på kr 247.873,-. Det var budsjettert med et overskudd på kr 235.000,- i 2018. Med mindre annet er opplyst må kjøper påregne felles plikter som dugnad etc. Dyrehold skal ikke være til sjenanse. Dyr som ikke er tillatt etter lov og/eller politivedtektene for Oslo, kan ikke holdes. Beboere med dyr plikter å fjerne dyrets ekskrementer fra sameiets eiendom. Megler oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning som er vedlagt salgsoppgaven.

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.