Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 222
Bruksnummer: 14
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Borettslag-navn: borettslaget bentsebrug 29/31Borettslag-orgnummer: 953105667
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 2855 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Dugnad, bredbånd. Kabel-tv, kommunale avgifter, varmtvann og fyring.
Borettslagets fellesgjeld
kr 40 382 205 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 31.12.2018
kr 218 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 31.12.2018
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Sikringsordning
Borettslaget praktiserer ikke sikringsordning
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 20 m2/20 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
0.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
3
Parkering
Beboerparkering tilhørende bydel Sagene. Beboerparkering koster kr 3000,- i året. For øvrige (dvs de som ikke bor i området er det avgiftsparkering mellom 09-20). For mer informasjon om beboerparkering, se https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/beboerparkering-for-privatpersoner/?sid=&street=Bentsebrugata+29+b
Eiendom
Tomteareal er 1 335 m2 eiet tomt.
Byggeår
1939
Innhold
Leiligheten ligger i 3.etasje og består av: Entre, bad, kjøkkenkrok og stue/oppholdsrom med utgang til balkong.
Standard
Entré: Innbydende inngangsparti med praktisk adkomst til bad og stue. Inngangspartiet har god plass for oppbevaring av sko og yttertøy i en fantastisk innebygd skyvedørsgarderobe. Entréen er utstyrt med porttelefon. Bad: Flott flislagt bad med dusj, wc og servant. Badet er utstyrt med elektrisk varmekabel. Badet har fått tilstandsgrad 1 av takstmann. kjøkken: Kjøkkenet har en åpen løsning mot stuen. På kjøkkenet er det godt med skap- og benkeplass for matlaging og oppbevaring. Store vindusflater gir rikelig med lysinslipp. Kjøkkenet har fått tilstandsgrad 1 av takstmann. Stue: Romslig stue med store vindusflater som slipper inn rikelig med naturlig lys i boligen. Fra stuen er det utgang til sydøstvendt balkong montert i 2018. Leiligheten varmes opp gjennom fjernvarme tilkoblet radiator fra 2018. Arealeffektiv løsning med plass til seng, sofa og spisekrok. Balkong: Det ble i 2018 montert balkonger i borettslaget som har utgang fra stuen. Balkongen er sydøstvendt og er på ca. 3 kvm.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Adkomst direkte fra Bentsebrugata. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Fundamentert til eksisterende byggegrunn/antatt faste masser. Grunnmur i støpt betong. Drenering antatt fra byggeår. Mur/betongkonstruksjon forblendet med spekket teglstein. Fasader mot bakgård er pusset/malt. Saltak i trekonstruksjon med undertak av rupanel. Utvendig taktekking med takstein. Taktekking er ikke besiktiget. Etasjeskiller i betongkonstruksjon.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Oslo kommunes arkiv. Boligen er oppført i ca 1939, noe som er før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Det foreligger et ekspedisjonsdokument attestert 09.06.1943. Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens bruk av boligen.
Oppvarming
Oppvarming med fjernvarme tilkoblet radiator fra 2018 i stue/oppholdsrom. I tillegg elektrisk varmekabel på bad.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 484 567 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 1 744 439
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Borettslaget praktiserer ikke forkjøpsrett
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Borettslaget består av 157 andelsleiligheter. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2018. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning. Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr 6 851 519,-. Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr -5 447 268,-. Årets resultat på kr 573 341,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Borettslaget hadde pr. 31.12.2017 negative disponible midler på kr -851 411,-. Borettslagets styre har iverksatt tiltak for å gi positive disponible i 2018. Tiltakene innebærer låneopptak og økning av felleskostnader på 01.04.2018.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 11.02.2019 av takstmann Cato Kielland.
Takstmanns konklusjon: 1-roms sydøstvendt andelsleilighet på Bjølsen fra 1939. Utgang fra stue/oppholdsrom til balkong. Generøs takhøyde som gir god romfølelse. Med boligen følger bruksrett til bod på loft. I tillegg adgang til felles vaskerom i hver etg. med maskiner. Opparbeidet tomt med bakgård, snødekt på befaringsdagen.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Selgers kommentar til egenerklæringen: 8.1: Bygget balkong og satt inn nye vinduer samt balkongdør 2018/2019. Nytt tak og beslag i 2011. 8.2: Balkong, satt inn nye vinduer og balkongdør. Arbeid utført av Viking Entreprenør 2018/2019. Tak og beslag i 2011, arbeid utført av Storo blikkenslagerverksted AS 12. Borettslaget har fått balkonger 19: Kommer regulering av fellesutgifter i februar/mars og i juni 2019. Dette pga balkong/utskifting av vinduer samt ny radiator.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Reguleringskart Vedtekter Byggegodkjente tegninger Husordensregler Ekspedisjonsdokument attestert 09.06.1943 Energiattest 12.02.2019 Plantegning Nabolagsprofil Selgers egenerklæring Tilstandsrapport 12.02.2019 Årsberetning
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Tori Fremmerlid Salgsleder / Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Anette Hallandvik Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Alarm
  • Fellesvaskeri
  • Kabel - TV
  • Moderne
  • Offentlig vann / kloakk
  • Sentralt
Adgang til utleie
Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset adgang til å leie ut leiligheter i borettslag jfr. lov om borettslag §§ 5-5 og 5-6. For mer informasjon vedrørende utleie, se pkt. 4-2 i borettslagets vedtekter.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt.

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.