Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 217
Bruksnummer: 509
Seksjonsnummer: 185
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 1984 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Fjernvarme, varmtvann, kabel-tv, felles forsikring, vaktmestertjenester, kommunale avgifter og renhold av fellesareal.
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 43 m2/41 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
1.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
4
Parkering
Det medfølger ikke garasje eller parkeringsplass. Hver leilighet har derimot fått Time Park rabattkort, som gjør at beboerne kan parkere billig på plassene til Coop Mega, hverdager mellom kl. 21.00 - kl. 09.00 og fredag kl. 21.00 til mandag kl. 09.00. Ellers er det parkering rett utenfor mot avgift samt at området er en del av ordningen "beboerparkering". Dvs. at man med beboerkort kan parkere gratis døgnet rundt mot et gebyr på kr 3000,- i året.
Eiendom
Tomteareal er 5 011 m2 eiet tomt.
Byggeår
2007
Innhold
Leiligheten innholder: P-rom: Entre, bad, soverom og stue/kjøkken med utgang til balkong Sekundærrom: Garderoberom/bod. I tillegg er det 1 bod i kjeller.
Standard
Takstobjektet er en nyere 2-roms selveierleilighet fra 2007 med balkong. Med boligen følger bruksrett til bod i kjeller. Boligen ligger i 4 etg. og er oppmålt av takstmannen til 43 m2 BRA. Det er heis i bygget. Totalt 227 enheter i sameiet, hvorav 2 næringsseksjoner. Boligen holder normal god, moderne standard fra byggeåret. Eiendommens bebyggelse består av flere tilsvarende bygg som omkranser en indre gårdsplass.
Følgende hvitevarer medfølger: Komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Hvitevarer overtas i den stand de var ved besiktigelse. Øvrige hvitevarer/brunevarer medfølger ikke. Lampe i tak på soverom medfølger ikke.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt på fellesvisning.
Byggemåte
Se vedlagte tilstandsrapport for mer informasjon.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den xx vedr. xx
Oppvarming
Vannbåren varme. Varmtvann er inkludert i felleskostnadene. Varmekabler i gulv på bad/wc.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Andel felles formue
Kr 6 708 pr 30.12.2017
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett
Heftelser

Best. om adkomstrett
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 29.06.1988

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Det er ifølge nettsidene til sameiet gjort funn av skjeggkre i enkelte leiligheter. Styret opplyser i mail pr. 28.01.2019 at funnene gjelder bygg A (Lille Bislett 24 ligger i Bygg C på motsatt side av gårdsplassen). Sameiets økonomi: Inntekter Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr 6 317 382. Kostnader Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr 6 226 184. Resultat Årets resultat på kr 102 344 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2017. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2017 var kr 1 779 218. Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2017 som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Vedlikehold: Av de planlagte sakene nevnes opprustning av alle inngangspartier på gateplan, opprustning av bakgård. Styret har videre startet innhenting av anbud for rehabilitering av fasaden på alle bygg i sameiet. Styret mottok i april 2017 en henvendelse fra en beboer om at det dryppet grumsete sort/brun væske av ukjent karakter fra taket over garasjeplass 57. Styret har brukt betydelige ressurser i arbeidet med å utrede årsaken til lekkasjen. Flere aktører har altså vært involvert, uten at dette har ført til noen endelig avklaring. Hvorvidt styrets utgifter knyttet til lekkasjen dekkes av sameiets forsikring avhenger av hva som viser seg å være årsaken til lekkasjen. Styret ønsker å holde felleskostnadene i sameiet nede, og bruker ressurser rasjonelt. Uten at saker treneres. Siden dette har vært en sporadisk lekkasje, har det vært vanskelig å finne kilden og en tung prosess. Styret vil fortsette arbeidet med å utrede lekkasjen, og håper på å finne en endelig løsning på problemet så raskt som mulig. Da de fagfolkene som har vært involvert i saken hittil ikke har klart å komme til noen entydig konklusjon, vil styret innhente en vurdering av Espen Strand, som var prosjektleder i byggeperioden, og som har bistått styret med utredning av kompliserte lekkasjesaker ved tidligere anledninger. Vi vil også fortsette å søke nødvendige råd fra eksterne leverandører. Når lekkasjen er ferdig utredet og utbedret, vil styret foreta en «estetisk» finpuss av garasjeanlegget. Lille Bislett Eierseksjonssameie har avtale med Lynet Internett om leveranse av fibernett. Leverandørvalg er fritt, og man er ikke pålagt å benytte Lynet Internett, men styret har forhandlet frem gunstige priser. Lille Bislett Eierseksjonssameie så dagens lys i august 2007. Da sto bygg A med 60 leiligheter klart til innflytting. To måneder senere var bygg B med 80 leiligheter ferdig. Bygg C, med 84 leiligheter, sto ferdig i slutten av januar 2008. Bygg A har 6 etasjer, bygg B og C har 7 etasjer. Sameiets beboere disponerer et hyggelig og grønt gårdsrom og seks felles takterrasser (to i hvert bygg). Dagligvarer, cafe, barnehage og P-hus Foruten 224 selveierseksjoner består sameiet av tre næringsseksjoner: dagligvarebutikken Coop Mega (inkl. Post i butikk), Eldhuset BBQ Bar på gateplan i bygg A og Langaard Barnehage i bygg C. Barn av seksjonseiere i sameiet har fortrinnsrett til barnehageplass. Time Park drifter parkeringshuset i Dalsbergstien 19 som har 75 plasser til kort- og langtidsparkering. Kundeparkering er åpent hverdager kl. 07-23, helligdager kl. 09-18
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 31.01.2019 av takstmann Cato Kielland.
Takstmanns konklusjon: - Nyere 2-roms sydvendt selveierleilighet med balkong og kjellerbod i etablert boligsameie v/Bislett Stadion. - Normalt god moderne standard fra byggeåret (2007) uten vesentlige feil eller mangler observert på befaringstidspunktet. - Populært og attraktivt beliggende bolig som antas lett omsettelig i dagens marked. - God og arealeffektiv planløsning. - Normalt gode lys- og solforhold. Ingen vesentlige feil eller avvik observert . Ingen ytterligere undersøkelser synes å være påkrevd/nødvendig. Alle arealer unntatt garderobe/bod er definert som primære rom. Boligen er oppmålt og rommene benevnt utfra dagens bruk. Dagens bruk er nødvendigvis ikke i samsvar med byggeforskriftenes krav til rom for varig opphold. Bruksarealet er oppgitt i henhold til takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger-2008 uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter ovennevnte retningslinjer. Besiktigelsen ble foretatt med de begrensninger som følger av at boligen var møblert og i bruk. Møbler, innredninger, løsøre o.l. er ikke blitt flyttet på.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Egenerklæring datert 28.01.2019 - Tilstandsrapport datert 31.01.2019 - Energiattest datert 31.01.2019 - Informasjon fra forretningsfører - Informasjon fra Oslo kommune - Plantegning
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Lars Knudsen Pedersen Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Lars Knudsen Pedersen Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Heis
 • Utsikt
 • Vaktmester - / Vektertjeneste
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknything
 • Kabel - TV
 • Livsløpsstandard
 • Moderne
 • Offentlig vann / kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
Adgang til utleie
Leiligheten kan fritt leies ut. Utleie må meldes til styret.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt
Annen informasjon
Det er ifølge nettsidene til sameiet gjort funn av skjeggkre i enkelte leiligheter. Styret opplyser i mail pr. 28.01.2019 at funnene gjelder bygg A (Lille Bislett 24 ligger i Bygg C på motsatt side av gårdsplassen). Sameiet har nettside med mye nyttig informasjon. Se www.lillebislett.no.

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.