Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 46
Bruksnummer: 16
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 2884 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Renter og avdrag: 1085,- Felleskostnader: 1799,- Felleskostander inkluderer felles forsikring, kommunale avgifter, kabel-TV fra Canal Digital, renhold av fellesarealer, regnskap/forvaltning og strøm til fellesarealer.
Borettslagets fellesgjeld
kr 138 131 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 30.12.2018
Forretningsfører
Oslo og omegn boligforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 52 m2/52 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
1.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Aksje
Boligtype
Leilighet
Etasje
1
Parkering
Det er beboerparkering i området. Ved anskaffelse av beboerparkering kan man parkere døgnet rundt – også utover det som er maksimal parkeringstid - på parkeringsplasser regulert til beboerparkering. Beboerparkering for bil koster kr 3000,- per år. Det tas forbehold om prisendring. For mer info se www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/parkering/ beboerparkering/. Øvrig parkering etter gjeldende bestemmelser.
Eiendom
Tomteareal er 5 606 m2 eiet tomt.
Byggeår
1919
Innhold
Boligen ligger i 1. etasje og inneholder: Entre, bad, stue, kjøkken og soverom. 1 bod på loft og 1 bod i kjeller.
Standard

Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Informasjon fra tilstandsrapport: Fundamentert til eksisterende byggegrunn. Støpt såle. Grunnmur i betong/sparemur. Murkonstruksjon utvendig pusset/malt. Nordan trevinduer med 2-lags isolerglass og luftespalte fra 2009. Nyere entrèdør med brannklassifisering B30 og lydisolering dB 35. Det er montert sikkerhetslås og kikkehull. Innvendige profilerte, malte dører. Valmet tak i trekonstruksjon med taksperrer og undertak av rupanel. Taktekking med takstein Takrenner, nedløpsrør med tilhørende innfesting og beslag i hovedsak i malt metall. Etasjeskiller i trebjelkelag med antatt isolasjon fra byggeåret (stubbloftleire) Se vedlagte tilstandsrapport for mer informasjon.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ekspedisjonsdokument (ferdigattest) datert 27.12.1920 Det foreligger ferdigattest på innredning av bad datert 21.10.1966.
Oppvarming
Elektriske ovner og varmekabler på bad.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Ny kommuneplan fra 23. september 2015: Oslo kommune har vedtatt ny kommuneplan som får betydning for en rekke av de vedtatte reguleringsplanene i kommunen. For informasjon om eventuelle arbeider/prosjekter i nærliggende områder anbefaler vi et søk på Oslo kommunes portal for saksinnsyn: https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Andel felles formue
Kr 24 508 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Praktiserer ikke forkjøpsrett.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Større vedlikehold: 2009 - Isolering av yttervegger, nye vinduer, dører til alle oppgangene og leilighetene, brannsikring av dører i kjellere og loft, samt sikring av rømningsbalkongene. 2010 - Installert felles brannvarslingsanlegg i alle oppganger og leiligheter. 2014 - Rehabilitert alle pipeløp som er i bruk gjennom innsetting av stålrør innvendig og reparert feie- og askeluker i kjellere og på loft. Rehabilitering av piper ble ferdigstilt i desember 2015. Samtlige piper som er i bruk i gården, er rehabilitert. Barnevognsskur med plass til fire barnevogner er innkjøpt og leies ut. 2015 - Skiftet fra Get til Canal Digital. 2016 - Reparert tak mot Gardeveien, kjøpt nye utemøbler, brannslukningsapparater er satt opp i alle oppganger i kjeller og loft og selskapet brøytemaskin er supplert med en del utstyr. 2017 - Ny lysarmatur i alle oppganger og etasjer. 2018 - Ny snøfreser er innkjøpt. Det er gjennomført større grad av utluftning av kjellere. Oppgaver i 2019. Soilrør-rehabilitering vil være en viktig oppgave i 2019 slik at oppstart rehabilitering kan skje som planlagt i mai 2020. Ved en soilrørfornying må alle rør som ikke er skiftet ut vedlikeholdes via såkalt relining. Dette innebærer at de som har fornyet avløpsrørene i sine leiligheter forskriftsmessig ihht AS Trudvangs «Vilkår for rehabilitering/modernisering av våtrom i Trudvang AS initiert av den enkelte aksjeeier» «slipper unna», mens de som ikke har gjort dette blir i forbindelse med vedlikeholdet pålagt relining av sine avløpsrør og må bære kostnaden på relining av egne avløpsrør. Anslagsvis medfører dette en kostnad i størrelsesorden kr. 25 tusen på de leiligheter som ikke har rehabilitert avløpsrørene forskriftsmessig på eget initiativ. Dette skal finansieres ved å øke fellesgjelden til de leiligheter det gjelder. Ettersom denne leiligheten har et bad som ifølge takstmann ble oppusset ca 2012 slipper den mest sansynlig unna, men det kan ikke garanteres da vi ikke har dokumentasjon på at dette ble gjort ihht AS Trudvangs «Vilkår for rehabilitering/modernisering av våtrom i Trudvang AS initiert av den enkelte aksjeeier». Det vil ellers være et fokus på kontroll av og utbedring av innfestning brannbalkonger, kontroll av tak og utbedring av takrenner, nedløp, gradrenner mm., utbedring av feil i noen innmeldte vinduer, etablere varmekabler i gradrenner og utsatte takrenner, maling av nedslitte trapper og rekkverk brannbalkonger og digitalisering av bygningsmassen. Bygget er antatt registrert som kulturminne/bevaringsverdig på Oslo byantikvar's "Gul liste".
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 11.04.2019 av takstmann Cato Kielland.
Takstmanns konklusjon: Fra Tilstandsrapport: Opprinnelig bygårdsbebyggelse fra første del av 1900-tallet. Takstobjektet består av entre, bad, stue, soverom og kjøkken. Boligens areal er oppmålt på stedet og utgjør 52 m2 BRA (P-rom). Følgende forhold bemerkes; - Manglende åpning/slisse for avrenning av eventuelt lekkasjevann fra wc sisterne på bad. - Manglende tilførsel av luft i.f.m. ventilasjon på bad. - Mangelfullt fall mot sluk/motfall for deler av gulv på bad. Det er benyttet TG 2 for element - bad basert på ovennevnte forhold, samt manglende dokumentasjon på konstruksjonens alder/oppbygging og eventuell bruk av membraner. For rapportens øvrige elementer er det benyttet TG 1. Ingen vesentlige feil eller mangler observert på befaringstidspunktet. Boligen holder god moderne standard. Ingen ytterligere undersøkelser synes å være påkrevd/nødvendig.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
-Tilstandsrapport datert: 12.04.2019 - Egenerklæring datert: 08.05.2019 - Informasjon fra forretningsfører - Vedtekter - Ordensregler - Protokoll fra generalforsamling 2019 - Årsberetning 2018 - Årsregnskap 2018 - Energiattest - Plantegning
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Lars Knudsen Pedersen Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Lars Knudsen Pedersen Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Peis / Ildsted
 • Turterreng
 • Vaktmester - / Vektertjeneste
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknything
 • Fellesvaskeri
 • Kabel - TV
 • Moderne
 • Offentlig vann / kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
Adgang til utleie
Jf. §3-2 i aksjelagets vedtekter kan ikke aksjeeieren uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.